Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
Openbare Werken onthult billboards en wegwijzers voor bezoekers

Openbare Werken onthult billboards en wegwijzers voor bezoekers

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft in het kader van verbetering van de communicatie billboards en wegwijzers onthult. Hij is van mening dat het van cruciaal belang is om de bezoekers van het ministerie op een correcte wijze de afdelingen expliciet aan te wijzen. De communicatie dient duidelijk zichtbaar te zijn, zo is er reeds aanzet gegeven, aldus de OW-minister.
Ministers OW, ROM en LVV houden hearing te Weg naar Zee

Ministers OW, ROM en LVV houden hearing te Weg naar Zee

Naar aanleiding van de situatie te Weg naar Zee, waarbij bewoners van onder andere de Brantimakkaweg, vaker te kampen hebben met wateroverlast, is er een hearing gehouden. Naast de plaatselijke bewoners hebben dr- en rr-leden tezamen met de ministers en vertegenwoordigers van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Landbouw, Veeteelt en Visserij, de bijeenkomst bijgewoond. Deze discussieavond op vrijdag 20 november 2020 was bedoeld om voorstellen te doen en oplossingsmodellen aan te bieden en bekijken hoe het gebied te beschermen tegen het zeewater.
Vuilophaalbedrijven melden zich aan bij OW-minister Nurmohamed

Vuilophaalbedrijven melden zich aan bij OW-minister Nurmohamed

Aannemers van Vuilophaal en Vuilverwerking (VOV) brachten een bezoek aan het Ministerie van Openbare Werken. De aanleiding van deze samenkomst was het feit dat de vuilophaalbedrijven al maanden niet zijn uitbetaald. Bholanath Narain, coördinator bij VOV vond het van eminent belang dat de dienstverleners hun ontevredenheid persoonlijk aan minister Riad Nurmohamed kenbaar maken. Zo vond op donderdag 19 november 2020 een constructief overleg op het OW-ministerie.
Werkgroep “ Beleidsvoorstellen Specifieke Vergunningverleningen” geïnstalleerd

Werkgroep “ Beleidsvoorstellen Specifieke Vergunningverleningen” geïnstalleerd

Het ministerie van Openbare Werken is dezer dagen doende ordening te brengen in het beleid van het ministerie door werkgroepen in te stellen. Zo is op donderdag 19 november 2020 een team geïnstalleerd dat belast zal zijn met beleidsvoorstellen bij het verlenen van specifieke vergunningen.
OW installeert werkgroep “Oplossingen Verkeersproblematiek Suriname”

OW installeert werkgroep “Oplossingen Verkeersproblematiek Suriname”

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft wederom een werkgroep ingesteld die de verkeersproblematiek in Suriname in kaart brengt en vervolgens oplossingsmodellen aanbiedt. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie was ook te gast tijdens de installatie van deze werkgroep die plaatsvond op donderdag 19 november 2020 op het hoofdkantoor van OW.
Parsasco doneert aan kustbeschermingsproject profressor Naipal

Parsasco doneert aan kustbeschermingsproject profressor Naipal

Paramaribo Schade Assurantie Company (Parsasco N.V.) heeft in verband met haar 25 jarig bestaan een donatie gegeven aan de Vereniging Mangrove Forum Suriname (MAFOSUR). Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken werd in het bijzonder uitgenodigd op vrijdag 13 november 2020 dit heugelijke feit bij te wonen. De bewindsman bleek erg onder de indruk te zijn van het initiatief.
Onthulling borden voor mensen met een beperking op OW terrein

Onthulling borden voor mensen met een beperking op OW terrein

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) streeft ernaar toe, de infrastructuur op het terrein en in het gebouw zodanig in te richten, dat mindervalide burgers makkelijk toegang hebben tot het ministerie. In dit kader heeft de minister vandaag, donderdag 12 november 2020, enkele borden, op het terrein van het ministerie, onthult die aangeven waar mensen met een beperking kunnen parkeren. Bij het binnenrijden van het ministerie, vanuit de hoofd ingang, zijn deze borden meteen merkbaar en weet de doelgroep waar ze naar toe moeten en kunnen parkeren. Aan de cliënten en de medewerkers van het ministerie van OW wordt een dringend beroep gedaan, dat zij de, voor de mindervalide burger, bestemde parkeerplek vrij houden en niet bezetten.
Verkeer en de verantwoordelijkheid van de burger

Verkeer en de verantwoordelijkheid van de burger

Afdeling Verkeer van het Ministerie van Openbare Werken (OW) heeft de technische verantwoordelijkheid van het verkeer, hetgeen betekent dat alle technische zaken om het verkeer te monitoren, te sturen en te geleiden, vallen binnen de verantwoordelijkheid van deze afdeling. Verkeersborden, wegmeubilair en alle elektronische objecten op de weg vallen onder deze afdeling.
Ministers OW en ROM brengen bezoek aan lopende projecten

Ministers OW en ROM brengen bezoek aan lopende projecten

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft zich in het afgelopen weekend persoonlijk georiënteerd bij enkele lopende projecten. Vanwege grote achterstallige betalingen waren een aantal projecten aangehouden. De bewindsman is van mening dat grote projecten zorgen voor extra werkgelegenheid, derhalve is ook gekeken naar projecten met hoge prioriteiten en mogelijkheden tot herschikking van deze belangrijke werkopdrachten.
OW-minister neemt deel aan zoom-meeting klimaatverandering

OW-minister neemt deel aan zoom-meeting klimaatverandering

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft heden deelgenomen aan de zoom meeting met betrekking tot klimaatverandering. De minister vindt het onderwerp klimaatverandering erg belangrijk. Het beleidsprogramma 2020-2025 van regering is ook te vinden op de website van het ministerie van Openbare Werken. Tijdens deze zoom-meeting is bijzondere aandacht geschonken aan een aantal te nemen maatregelen met betrekking tot de verandering van het klimaat. Zo heeft de bewindsman zaken aangehaald die momenteel de hoogste prioriteit genieten in Suriname.
OW installeert Werkgroep Beveiligingsvoorstel

OW installeert Werkgroep Beveiligingsvoorstel

Minister Riad Nurmohamed heeft tijdens zijn aantreden op het ministerie van Openbare Werken rondleidingen gehad. Verschillende afdelingen confronteerden de bewindsman met situaties waarbij duidelijk was dat de veiligheid te wensen over laat. De afdelingen van het ministerie van Openbare Werken zijn vaak de dupe geworden van diefstal.
OW installeert Commissie Beoordeling Prijsherziening

OW installeert Commissie Beoordeling Prijsherziening

Volgens minister Riad Nurmohamed bestond deze commissie al jaren, maar wordt vervangen door een nieuw team. Het gaat om een commissie die erop moet toezien dat prijsopdrijvingen worden vermeden door aannemers. De commissie bestaat niet alleen door personen die nieuw zijn bij het ministerie, maar ook personen die over voldoende kennis beschikken in soortgelijke commissies binnen het ministerie van Openbare Werken.
OW installeert Raad van Toezicht Wegenautoriteit Suriname

OW installeert Raad van Toezicht Wegenautoriteit Suriname

Minister Riad Nurmohamed geeft te kennen dat de Wegenautoriteit Suriname de enige parastatale instelling is die valt onder het ministerie van Openbare Werken. Het gaat bij dezen om een internationale instelling die vaak te maken krijgt met internationale organisaties.
Wederom installatie viertal werkgroepen

Wederom installatie viertal werkgroepen

De problematiek rondom rioolbeheer, onderhoud van bermen, goten, verlaten percelen en gebouwen en het onderhoud van staatsgebouwen en staatsterreinen doet zich al jaren voor. Het zijn steeds dezelfde klachten die binnenkomen uit de samenleving. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft daarom besloten werkgroepen in te stellen om deze zaken nader te bekijken en met oplossingsmodellen te komen.
OW ontbost dichtbegroeide wegen binnen landbouwgebied te Uitkijkpolder

OW ontbost dichtbegroeide wegen binnen landbouwgebied te Uitkijkpolder

Het ministerie van Openbare Werken is op dit moment bezig met het ontbossen van de dichtbegroeide Leiding 4 en 4A te Saramacca. Het gaat bij dezen om de eerste fase van een plan dat ondertussen van start is gegaan. De ontbossing van de weg heeft jaren op zich laten wachten, desalniettemin stellen de landbouwers van dit gebied de aanpak van het ministerie zeer op prijs.