INFOSESSIE BELEID EN BEGROTING OPENBARE WERKEN 2022

INFOSESSIE BELEID EN BEGROTING OPENBARE WERKEN 2022

10-10-2021

In aanloop naar de begrotingsbehandelingen heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) de leden van de vaste commissie van OW in De Nationale Assemblee (DNA) in een uitgebreide sessie breedvoerig geïnformeerd over de aanpak van projecten per district. Het ministerie is ingegaan op zowel lopende als toekomstige projecten landelijk. Tijdens deze ontmoeting die op donderdag 07 oktober 2021 plaatsvond hebben zowel minister Riad Nurmohamed als de 4 directeuren een faliekant overzicht gepresenteerd. DNA-leden buiten de vaste commissie waren ook aanwezig.

Minister Riad Nurmohamed benadrukte dat de intentie van de sessie is om de DNA-leden zoveel als mogelijk informatie te verschaffen over het beleid en de uit te voeren werkzaamheden. OW heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om evenzeer op districts- en ressortniveau zaken aan te kaarten. Vertegenwoordigers van alle vier directoraten, Civieltechnische Werken (CTW), Bouw- en Stedenbouwkundige Werken (BSW), Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) en Onderzoek en Dienstverlening (O&D) waren gevraagd gedetailleerd in te gaan op wat in het komende jaar op het programma staat opgenomen. De OW-minister gaf ook aan verslag te zullen doen in het parlement over de beschikbaar gestelde financiële middelen van het dienstjaar 2021 aan zijn ministerie en hoe het bedrag is aangewend. Andere belangrijke zaken die aan de orde kwamen waren onder andere de verkeersvoorzieningen, bruggen, wegen, ontwateringswerken en bovenal de kwestie Ornamibo betreffende vuilophaal- en vuilverwerking, de grote bruggen, huisvesting van 3-4 lagen hoog. De minister van OW gaf aan dat middelen voor ontwatering in 2022 een groot probleem blijft. We moeten voorbereid zijn.

De OW-bewindsman liet verder optekenen dat staatsgebouwen en staatsvoertuigen een heel bijzondere opgave is voor het ministerie. Volgens de afdeling  die belast is hiermee gaat het om bijkans 600 gebouwen en staatsterreinen waar het OW-ministerie voor verantwoordelijk is. In de begroting van het jaar 2022 zijn een aantal belangrijke verbindingswegen opgenomen, vanwege de leningsovereenkomsten met buitenlandse financiële instellingen. Het gaat bij deze om wegen die in een afrondende fase verkeren en in de districten Commewijne, Nickerie, Marowijne en Saramacca zijn geprojecteerd. Het onderwerp bruggen werd gedurende de sessie ook belicht en is gekeken naar noodoplossingen bij de aanpak van bruggen. De begroting van het komende jaar is transparanter, waarbij duidelijk zichtbaar is waar de middelen naar toe gaan. Alle inzichten of suggesties die tijdens de vragenrondes en het bediscussiëren naar voren kwamen zullen worden meegenomen. De DNA-leden hebben derhalve genoeg ruimte tussen nu en het moment van de begrotingsbehandeling in het parlement om issues die spelen aan de orde te stellen en voorstellen te doen, haalde de OW-minister per slot van rekening aan.