OPENBARE WERKEN TEKENT OVEREENKOMSTEN VOOR MAAIPROJECTEN

OPENBARE WERKEN TEKENT OVEREENKOMSTEN VOOR MAAIPROJECTEN

08-08-2021

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft tijdens een bijeenkomst met contractors voor maaiwerkzaamheden enkele werkafspraken gemaakt. Maanden terug gaf de bewindsman duidelijk aan dat tijdens het uitvoeren van grote projecten, waarbij het betalen van belasting verplicht is, daar openbaarheid aan te zullen geven. Op donderdag 05 augustus 2021 zijn nieuwe overeenkomsten getekend tussen de aannemers en het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) dat belast is met maaiprojecten binnen het OW-ministerie.

Voorafgaand aan de contractondertekeningen zijn richtlijnen gegeven middels een PowerPoint presentatie, waarbij de maaiers van technische vaardigheden zijn voorzien. Ook is er voldoende aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten tijdens werkzaamheden, zowel de werker als de burger of weggebruiker dienen beschermd te worden. Behalve dat het werk goed gedaan wordt is controle uitoefenen zeer belangrijk. Indien er zaken zijn waarbij de contractor niet uitkomt of kan beoordelen, dient terstond contact te worden opgenomen met de leiding van het directoraat Openbaar Groen & Afvalbeheer (OGA). Indien er situaties zich voordoen waarbij locaties nog net niet vallen binnen het gegeven opdrachtgebied, kunnen aannemers in overleg treden met de directie van OGA, zodat er goedkeuring en zekerheid is om de werkzaamheden uit te voeren.

De bewindsman voerde aan dat in de afgelopen periode er veel kritiek is geleverd omtrent het maaien van bermen, maar vanwege beperkte financiële middelen niet uitgevoerd konden worden. Nu er wel middelen zijn vrijgemaakt worden werkzaamheden tot uitvoering gebracht. Ondanks het feit dat voor alle districten een aanbesteding is gehouden, lukt het niet om landelijk te opereren. Vandaar dat er gekozen is voor de meest urgente werkzaamheden in de districten. “Verder zal er om de drie of zes maanden een evaluatie plaatsvinden, waarin de contractors hun problemen, suggesties en aanbevelingen kunnen deponeren. Situaties die zich voordoen tijdens het uitvoeren van maaiwerkzaamheden kunnen op deze manier worden aangegeven. Het ministerie kan vervolgens werken aan de verbetering van het bestek bij de eerstvolgende aanbesteding en het ontwikkelen van een duurzaam beleid”, aldus minister Nurmohamed.